Dea Yapı İnşaat Taahhüt A.Ş. olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği için azami özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)'na ve 25 Mayıs 2018 yürürlük tarihli Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)'ne uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanunda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusu, Veri İşleyen ve Veri Koruma Kontrolörü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca veri sorumlusu ve veri işleyen olarak; GDPR uyarınca veri işleyen olarak kişisel verileriniz, “Şerifali Mah. Turguıt Özal Bulvarı No:171 34775 Ümraniye/İstanbul” adresinde mukim Dea Yapı İnşaat Taahhüt A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu:

DEA YAPI İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Şerifali Mah. Turguıt Özal Bulvarı No:171 34775 Ümraniye/İstanbul

Telefon : +90 216 527 48 00

Email: info@dea.com.tr

KEP : deayapi@hs04.kep.tr

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde ve GDPR ikinci bölümde (m.5-m.11) belirtilen kişisel veri işleme şartları, ilkeleri ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim veya organizasyonlara katıldığınızda, Şirketimize iş başvurusunda bulunduğunuzda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde ve GDPR ikinci bölümde (m.5-m.11) belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. Maddelerinde ve GDPR ikinci bölümde (m.5-m.11) belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. Maddelerinde GDPR ikinci bölümde (m.5-m.11) belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Kapsamında Sayılan Hakları

 • Veri sahibinin haklarının kullanımına ilişkin şeffaf bilgilendirilme hakkı,

 • Veri sahibine ilişkin kişisel veriler veri sahibinden toplandığında; kontrolörün ve uygun olduğu hallerde kontrolör temsilcisinin kimlik ve irtibat bilgilerinin, uygun olduğu hallerde veri koruma görevlisinin irtibat bilgilerinin kişisel verilerin planlanan işleme amaçlarının yanı sıra işleme faaliyetlerinin yasal dayanağının veri sahibine bildirilmesi hakkı,

 • GDPR 14. Maddesinde belirtilen bilgilerin, kişisel verilerin veri sahibinden alınmadığı takdirde veri sahibine bildirilmesi hakkı,

 • Veri sahibinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini kontrolörden teyit etme ve işleme faaliyeti olması halinde, kişisel verilere erişim ile aşağıdaki bilgileri talep etme hakkı,

 • Veri sahibinin kendileri ile ilgili doğru olmayan kişisel verilerin gereksiz gecikmeye mahal verilmeksizin düzeltilmesini kontrolörden talep etme hakkı,

 • İşleme amaçları dikkate alınarak, veri sahibinin, bir ek beyan yoluyla da dâhil olmak üzere, eksik kişisel verileri tamamlatma hakkı,

 • Veri sahibinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin silinmesini kontrolörden talep etme hakkı,

 • Veri sahibinin kontrolörden işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep etme hakkı,

 • Veri sahibinin kendisi ile ilgili olarak bir kontrolöre sağlamış olduğu kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilecek bir formatta alma hakkı,

 • Kişisel verilerin sağlandığı kontrolörün herhangi bir engellemesi olmaksızın bu verileri başka bir kontrolöre iletme hakkı,

 • Veri sahibinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkı,

 • Veri sahibinin kendisi ile ilgili hukuki sonuçlar doğuran veya benzer biçimde kendisini kayda değer şekilde etkileyen profil çıkarma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işleme faaliyetine dayalı bir karara tabi olmama hakkı,

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.dea.com.tr/tr-TR/ Adresinden tarafımıza ulaştırabilir, taleplerinizi dile getiren bir dilekçe yazarak ıslak imzalı bir nüshasını “Şerifali Mah. Turguıt Özal Bulvarı No:171 34775 Ümraniye/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili dilekçeyi info@dea.com.tr adresine de iletebilir veya elektronik imzalı olarak deayapi@hs04.kep.tr adresine gönderebilirsiniz.

Kişisel verilerimin işlenmesinde ihlal edildiğini düşünüyorsanız, KVKK kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesinin (1) numaralı ve 14’üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince Kuruma başvurmadan önce veri sorumlusuna başvuru yapılmasının yasal zorunluluk olduğunu, veri sorumlusu tarafından başvurunun reddedilmesi, verilen cevabını tarafımca yetersiz bulunması halinde veya 30 gün içinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiğim tarihten itibaren 30 ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurula şikayette bulunabilirsiniz.

 

Veri sorumlusuna başvuru yapmaksızın KVKKurula şikayet yoluna gitmeniz halinde başvurunuzun incelenmeksizin reddedilebileceğini bildirmek isteriz.

 



Kişisel Verilerin Korunması

Web Sitesi Ziyaretçileri için Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş (“DEA YAPI”) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Dea Yapı tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: [http://www.dea.com.tr/tr-TR/] web sitesini ziyaret ettiğiniz için Web Sitesi Ziyaretçisi sıfatına haiz ve bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz, Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [DEA YAPI İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.] veri sorumlusudur.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Yalnızca Web Sitesini Ziyaret Ediyorsanız:



Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Hukuki Dayanak

Web Sitesi Trafik Bilgileri

(Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi)

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve

 

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle

KVKK Md.5/2a'ya istinaden

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 4)

Çerez Bilgileri

 

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Meşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f'ye istinaden

Meşru Menfaat

Bunun yanında;

Web Sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçmek isterseniz, şikayet, öneri ve taleplerinizi iletiyorsanız:

Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Hukuki Dayanak

Kimlik (Soyad, Ad)

İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi)

 

İletişim kurmak, taleplerin değerlendirilmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye istinaden

Şikayet, Öneri Ve Taleplerin Değerlendirilmesi, Meşru Menfaat



Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Hukuk Eğitim, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle web sitesine girdikleri kişisel bilgileri başta iletişim taleplerini karşılayabilmek, Yasal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek, Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek, kurumsal yönetim politikalarımızı uygulayabilmek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz internet ortamında kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınızı kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • Şerifali Mah. Turgut Özal Bulvarı No:171 34775 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak;

 • deayapi@hs04.kep.tr kayıtlı Elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile; Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile info@dea.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 • Tebligata esas yerleşim yeri adresinizin,

 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 •  Talep konunuzun,



bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Hukuk Eğitim, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.

 

 



 

SİTE KULLANIM KOŞULLARI (YASAL UYARI)

DEA YAPI İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.   İnternet Sitesine hoşgeldiniz.

Bu bölüm, Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş. internet Sitesini (Site) ziyaret ve kullanım koşullarını içermektedir.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceca Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş ihlal tespiti halinde ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu İnternet Sitesinin her hangi bir sayfasına girilmesi halinde  aşağıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu  şartların kabul edilmemesi durumunda İnternet Sitesine girilmemelidir.

 

A. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş.’nin belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir.

 

1. Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm eserler Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş’den izin alınmaksızın değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir lisana çevrilemez.

2. Siteyi kullanan kişinin, Sitenin ilk defa kullanım anından itibaren geçerlilik kazanan "Kullanım Koşulları" kabul edilmiş sayılır. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş "Kullanım Koşullarını", değişiklikleri çevrim içi yayınlamak koşulu ile her an değiştirme hakkını saklı tutar. Çevirim içi yayınlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için "Kullanım Koşullarını" düzenli olarak takip etmek, Site kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam eden kişi, "Kullanım Koşulları"ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.


3. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş Sitenin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir.


4. Bu Siteye erişim, her hangi bir duyuru yapılmaksızın geçici veya sürekli olarak durdurulabilir.

5. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş., Site kullanıcılarına sunduğu bilgilerin doğru olması için her türlü gayreti göstermekle beraber, bilgilerin doğruluğu konusunda, açıkça bir garanti verilmemekle birlikte sehven yer alan yanlış veya eksik bilgiden Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş sorumlu değildir.

 
6. Site, üçüncü kişiler tarafından sunulan bilgiler de içerebilir. Üçüncü kişiler, bu Sitede yayınlanan materyallerin ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu olmasını sağlamak ile yükümlüdürler. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş ve grup şirketleri bu materyalin doğruluğunu garanti edemez ve materyaldeki hata, ihmal veya eksiklik, yanlış beyan, nedeniyle sorumluluk kabul etmeyeceğini açıkça beyan eder. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği, söz konusu kuruluşların kendilerine onaylatılmalıdır.

 
7. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş., Sitenin kullanılması, kullanılamaması, bünyesinde sunulan bilgiler veya Siteye bağlı olarak yapılan eylemler veya alınan kararlar nedeniyle kullanımında meydana gelen aksaklıktan, Sitenin içerdiği materyalden, Sitenin kullanımından sonra alınan bir karar veya yapılan bir eylemden doğan, kontrat, haksız fiil veya başka türlü (sınırlama olmadan, iş kaybından doğan zararlar veya kâr kaybı dahil) zararlardan sorumlu değildir.


8. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş., İnternet Sitesinde yer alan linklerle ulaşılacak sitelerde sunulan bilgiler nedeniyle hiç bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu linkler (bağlantılar), açıkça her hangi bir garanti verilmeksizin, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.

 

B. Bu Siteden yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma ve internet sitelerinde kullanma  ancak aşağıdaki koşullar dahilinde yapılabilir:

1. Kişisel kullanım;


1.1. İnternet Sitesinde yer alan eserlerin kullanımı kişisel kullanım ve/veya bilgi edinme amacı ile sınırlıdır. Ancak bu kapsamda gerçekleştirilen çoğaltma fiilleri hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da  eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz, ticari amaçla kullanılamaz.

1.2. Sitedeki yazılı veya görsel materyal hiç bir şekilde değiştirilemez, telif hakkı ibareleri silinerek kullanılamaz.

1.3. Sitede yer alan eserlerin bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

1.4. Bu İnternet Sitesindeki veriler ticari olmayan, bilgi alma amaçlı ve kişisel kullanım için indirebilir veya yazdırılabilir.

1.5. Bu İnternet Sitesindeki verileri her hangi bir ticari amaç olmadan üçüncü şahıslara onların kişisel bilgilendirilmeleri için, içeriğin Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş tarafından sağlandığını ve bu kayıt ve şartların onlara da uygulandığını ve bunlara uymak zorunda olduklarını belirtmek şartıyla  gönderilebilir.


2. Kişisel olmayan kullanım;


Bu Siteden yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma gibi çoğaltma yahut internet sitelerinde kullanma:

Kullanılacak bilgiye ilişkin izinler Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş ve grup şirketlerinin onayı ve bilgisi dahilinde olabilecektir. İhtilaf halinde yararlanan kişinin mutlaka Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş ıslak imzasını içeren onay veya onay maili ile ispat edecektir. 

C. Sorumluluk Reddi

 

1. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş bu Sitede yer alan bilgilerin her an değişebileceğini, üçüncü kişiler tarafından paylaşım yapılması halinde paylaşımın içeriğinin doğrulunu garanti etmediğini, sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu Sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmamaktadır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiç bir garanti vermemektedir.

2. Bu internet Sitesinde yer alan bilgi, rapor,  grafik ve benzeri her türlü elektronik doküman Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş tarafından her hangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Internet Sitesinde yer alan bu elektronik dokümanların doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

3. Bu nedenle bu İnternet Sitesinde yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan  Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş sorumlu tutulamaz.

4. Bu İnternet Sitesinin kullanımı sırasında her hangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir zarardan, Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

5. Bu bilgiler doğrultusunda, Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş, bu Sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir.

6. Sitede yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş dilediği zaman, Sitenin her hangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin Sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya Sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

7. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş., İnternet Sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Her hangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.

8. Kullanım şartlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku kapsamında Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


D. Cookies


“Cookie” bilgisayarınıza gönderilebilen bir yazılımdır. “Cookie”ler İnternet Sitelerimizin ve servislerimizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri toplamaya ve yönetmeye yarar. Eğer bilgisayarınıza bir “cookie” gönderirsek, sizin bilginiz ve onayınız olmadan, sizinle ilgili bir veri toplamayacaktır. O zamana kadar “cookie” sadece genel kullanım modellerini izleyecek ve sizi birey olarak tanımlamada kullanılmayacaktır.


E. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş logolarının ve bölüm anasayfası bağlantılarının Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş dışı İnternet Sitelerinde kullanımı,

 

 1. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş yazılı olarak izin ve yetki vermiş olduğu durumlar hariç, Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş ve grup şirketlerin internet sitelerinde yer alan logoları ticari amaçla kullanılmayacaktır.

 2. Logo, ticari amacın dışında, Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş hakkında izin alınarak hazırlanacak, yazı, makale, yayım ve görsellerde kullanılması halinde Logo aynen kullanılmalıdır. Logo’nun bu yahut başka bir özelliğini kaldıramaz ya da değiştiremezsiniz.

 3. Logo, sadece Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş. veya ürünlerine ya da hizmetlerine, doğru atıfta bulunulan internet sitelerinde kullanılabilir ve atıfta bulunulan yerin hizasında ya da aynı sayfanın dibinde gösterilmelidir. Logo, Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş tarafından sponsorluk, destek ya da lisans verildiğini ima edecek şekilde gösterilemez.

 4.  Logo tek başına görünmelidir, Logo’nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik veya metin öğelerle arasında minimum bir boşluk olmalıdır (Logo’nun yüksekliği kadar). Logo, başka her hangi bir logonun bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.

 5. Logoların, en boy oranları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, her hangi bir şekilde değiştirilemez, canlandırılamaz, dönüştürülemez ya da başka her hangi bir işlemden geçirerek, perspektifi veya iki boyutlu görünümü bozulamaz.

 6. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, Bakanlığın 5846 sayılı Kanun’dan veya diğer Kanunlardan doğan haklarını ihlal eden ya da her hangi bir ulusal veya uluslar arası bir düzenlemeyi çiğneyen bir internet sitesinde Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş Logoları’nı kullanamazsınız.

 7. Bu İlke’ler kapsamında Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş., logolarını kullananlara her hangi bir lisans ya da başka bir hak vermemektedir. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş Logoların kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş., bu ilkelere uymayan, ya da her hangi bir ulusal veya uluslar arası bir düzenlemeyi çiğneyen ve diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

 

F. Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında internet sitesinin kullanımı ,

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı nasıl kullanabileceğinize ilişkin detaylı açıklamalar için Veri koruması sekmesi altındaki “e. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları” başlıklı alt başlığına bakabilirsiniz.

Dea Yapı İnşaat taahhüt A.Ş İnternet Sitesinde yer alan İnternet sayfalarına ilişkin tüm haklar saklıdır.